Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny

0
19

Zakres podstawowych czynności: Załatwianie spraw związanych z przyjęciem do DPS, rezygnacją, zgonem i pogrzebem  mieszkańca w tym przeprowadzanie wywiadu aktualizacyjnego. Pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w szczególności w zapewnieniu świadczeń pomocy społecznej, pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt pomocniczy. Aktywizacja i podnoszenie sprawności intelektualnej mieszkańców. Świadczenie pracy socjalnej, w tym realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wsparcia. Działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu mieszkańca z rodziną i społecznością lokalną Bieżący monitoring potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców Przekazywanie informacji na temat praw mieszkańców DPS oraz umożliwienie mieszkańcom zapoznanie się z przepisami dotyczącymi domów. Udzielnie informacji osobom zainteresowanym przyjęciem do DPS lub ich rodzinom. Współudział w organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych, imprezach kulturalnych i turystycznych Prowadzenie depozytu rzeczowego.. – Wymagania obowiązkowe: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność.. – Wymagania pożądane: 1. doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności w domu pomocy społecznej – 2. ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania systemu polityki społecznej – 3. gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność -. – Oferty należy składać do 2021-01-15

Biuletyn Informacji Publicznej